Sammanställning av historik för Norrköping Flygvapenförening

Upprinnelsen till att Norrköpings FO:s Luftbevakningsförening bildades, var att dåvarande stabschefen vid Norrköpings FO kapten Claes Jonsson som även var ordförande i Norrköpings FO:s befälsutbildningsförbund, ansåg att luftbevakarna borde bilda en egen förening. Föreningen skulle ingå i Norrköpings FO:s befälutbildningsförbund.

Med hjälp av dåvarande chefsinstruktören vid Norrköpings FO kapten Sven Thorsén togs kontakt med de som hade tjänstgjort i luftbevakning, med en undran om det fanns intresse för att bilda en luftbevakningsförening.
Bland de som kontaktandes var kaptenerna Arthur Bengtsson och Holger Pettersson.
Intresset visade sig vara stort och förberedelser för ett första sammanträffande vidtogs.

Vid sammanträde 1949-11-23 bildades föreningen. Ordförande var då kaptenen Claes Jonsson. Verksamhetsområdet omfattade Norrköpings försvarsområde.
Föreningen fick vid starten 40 medlemmar. Stadgar godkändes och styrelsen valdes.

Ordförande blev dåvarande bostadsinspektören Arthur Bengtsson. Styrelsen i övrigt bestod av dåvarande kamrer Holger Pettersson, exekutor John Lindberg, köpman Carl Axel Carlsson. Förman Stig Asklund samt rådman Folke Holmberg. Suppleanter blev herrar Gunnar Eriksson, Torsten Eriksson samt Erik Edstrand.
Till revisorer valdes herrar Erik Wahlqvist och Tingvar Engqvist.
Med denna styrelse började föreningen sin verksamhet. Aktiviteterna sattes igång omedelbart.

Under föreningens första verksamhetsår genomfördes två utbildnings kurser, i Norrköping och Västervik.
En kurs i mobilisering och en i pistolskytte genomfördes också.

Under verksamhetsåret 1951-1952 hade föreningen fått upp värmen ordentligt, Västervikskursen samlade 33 deltagare och i Norrköping 15 deltagare. Till central kurser var det 28 deltagare.

Under det här året hade medlemsantalet stigit till 76, siffran tyder på att rekryteringen var god.

Från 1949 till 1996 då vår förening övergick till Bråvalla Flygvapenförbund har verksamheten varit mycket aktiv. Ständigt har man rekryterat nya medlemmar och stimulera gamla medlemmar med olika aktiviteter.

I ett styrelseprotokoll från 1953-12-01 kan man läsa följande: Kurs i engelska startar den 12/1 1954. Kursen i engelska ställdes in med bara två deltagare, men Lennart Stenings deklarationskurs blev succé.

Vid Norrköpings Luftbevakningsförenings årsmöte 18 februari 1956 togs beslut om att byta förbundstillhörighet. Från Norrköpings FO:s befälsutbildningsförbund till Sveriges Luftbevakningsförbund.
Beslutet togs enhällig och dåvarande ordföranden i Sveriges Luftbevakningsförbund, disponent Lennart Waldegren meddelande att vi var det första redan arbetande förening som anslöts sig och hälsade oss välkomna.

Den 24 oktober 1959 firade Norrköpings Luftbevakningförening 10-årsjubileum. Efter val kunde föreningen presentera följande funktionärer:

Föreningens ordförande: Arthur Bengtsson
Föreningens vice ordförande: Nap. Söderén
Revisorer: Gustav Pettersson och Erik Wahlqvist

Föreningens styrelse:
Ordförande: Kapten Arthur Bengtsson
Sekreterare: Lennart Stening
Kassaförvaltare: Elis Kasteman
Övriga: Sigvard Pettersson, Gillis Bohlin och Leif Andersson
Suppleanter: Yngve Kronkvist, Stig Asklund och Olov Larson.

Valberedning: Styre Frank, John Lindberg, Yngve Kronkvist
Idrotts & skyttekommitté: Gillis Bohlin, Stig Asklund och Sture Frank
Ungdomsledare: Gillis Bohlin

Säkerligen har många av föreningens äldre medlemmar ovanstående herrar i gott minne för det arbete de nedlagt till föreningens bästa.

Under 60-talet kunde man konstatera en nedgång i föreningens verksamhet. Trots motgången under hela 60-talet kämpade föreningen vidare.

Den 6 oktober 1962 beslöt föreningens styrelse att ansöka om inträde i Flygvapenföreningarna Riksförbund. Detta beslut innebar att även personal i bastjänst skulle beredas medlemskap i föreningen.
I samband med inträdet i FVRF gjordes ett namnbyte från Norrköpings Luftbevakningsförening till Norrköpings Flygvapenförening.

Efter 17 års som ordförande drog sig Arthur Bengtsson tillbaka och övriga ordföranden förutom Arthur Bengtsson är som jag kan minnas nu är:
Göran Sjöwall
Torbjörn Karlbom
Rolf Björk
Jan Helger
Christer Landstedt

På grund av omstruktureringar och neddragningar i Flygvapnet (speciellt vid nedläggningen av F 13 1994) beslutade Norrköpings Flygvapenförening att aktivt medverka till ett bildande av förbund i vår region tillsammans med fyra andra föreningar.
Bråvalla Flygvapenförbund var ett faktum och det är INTE historia.

I samband med nedläggningen av Norrköpings Flygvapenförening och övergång till avdelning Norrköping i Bråvalla Flygvapenförbund var medlemsantalet ca 425 st.

Vid föreningens 25-årsjubileum 1974 skrev dåvarande flottiljchefen för F 13 Carl Norberg, följande i en skrift till föreningen,
citat: Vår värnkraft kan visserligen mätas i antal flygplan, stridsvagnar och fartyg men bärs den ej av en levande försvarsvilja är den föga värd. Ni som arbetar i en frivillig försvarsorganisation utgör ett av de viktigaste bevisen på att vårt folk har en försvarsvilja. Vi som är yrkesmilitärer har den största respekt för er vilja att satsa tid och kraft på att öka er duglighet i försvarets tjänst, slut citat.

Att det inte är allom givit - varken att göra historia eller historier är välbekant. Flera av de gångna årens eldsjälar ha därför förblivit mer eller mindre anonyma denna krönika igenom, men de själva och flertalet medlemmar känner värdet av deras insatser.

Materialet hämtat fritt ur en liten skrift om föreningens 25-årsjubileum framställt av Torbjörn Karlbom.

Christer Landstedt