Internetpolicy


Allmänt
Webbplatsen www.bravalla.se är Bråvalla Kamratförenings officiella informationstjänst på Internet.

Kamratföreningsstyrelsen har det övergripande ansvaret för innehåll, drift och funktion. Där föreningsstyrelsen fastställer styrande riktlinjer med föreningsordföranden som ansvarig utgivare.

Kamratföreningens webbredaktion tillsammans med styrelsen svarar för budskap, inriktning och innehåll samt samordnar och leder verksamhet förknippad med publicering av text, bilder och ljud på Bråvalla Kamratförenings webbplats.

Webbmaster i kamratföreningen ansvarar för teknisk plattform, drift och funktion samt samordnar och leder verksamhet förknippad med teknisk utveckling av Bråvalla Kamratförenings webbplats inklusive webbsidor med avdelningsspecifik information.

Varje avdelning inom kamratföreningen ansvarar för innehållet på de webbsidor som är upprättade med avdelningsspecifik information.
Avdelningsansvarig är ytterst ansvarig för innehållet på webbsidor med avdelningsspecifik information. Webbredaktionen samt styrelsen vid Bråvalla Kamratförening ansvarar för och fattar beslut om publicering av text, bilder och annat innehåll samt uppdatering av kamratföreningens webbsidor med hjälp av kamratföreningets webbmasterfunktion.

Vidare följer Bråvalla Kamratförening de pressetiska riktlinjer som god publicistisk sed omfattar samt följer Datainspektionens riktlinjer.
Bråvalla Kamratförening har dokumenterade rutiner på sin webbplats ("Kontakter") för att ta bort oönskat material.
Upphovsrätt
Texter publicerade på www.bravalla.se får citeras och vidareförmedlas med angivande av källan (Bråvalla Kamratförenings webbplats www.bravalla.se). Om text är publicerad med uppgift om upphovsman (textförfattare) får denna text inte publiceras utan tillstånd av dels upphovsmannen, dels ansvarig utgivare vid Bråvalla Kamratförening.

Bilder och andra illustrationer får inte kopieras och användas utan tillstånd av angiven upphovsman.

Logotyper, illustrationer, foton eller andra symboler får inte kopieras och användas utan skriftligt tillstånd från Bråvalla Kamratförening. Förfrågan om att få kopiera och använda logotyp, illustrationer, foton eller symbol ställs till Bråvalla Kamratförenings kansli.

Den grafiska profil som används på Bråvalla Kamratförenings webbsidor får inte kopieras och användas för att presentera webbsidor som inte publiceras av Bråvalla Kamratförening. Tillstånd för nyttjande av den grafiska profilen kan dock medges skriftligen mellan parterna och utfärdas av Bråvalla Kamratförenings styrelse.

Länkar
Bråvalla Kamratförenings länkar endast till externa webbplatser vars innehåll på ett relevant och sakligt sätt kompletterar den information som lämnas på webbsidor inom www.bravalla.se.

Bråvalla Kamratförening tar inget ansvar för innehållet på de webbplatser till vilka länkar återfinns på sidor under www.bravalla.se. Beslut om vilka länkar som skall publiceras fattas av webbredaktionen eller Bråvalla Kamratförening i samråd eller var för sig. En grundregel är att Bråvalla Kamratförening länkar till andra webbplatser med relevant innehåll för den verksamhet som beskrivs på www.bravalla.se.

Synpunkter på förekomsten av länk till webbsidor med ifrågasatt innehåll och budskap tas emot av kansliet eller webbmaster enligt den på webbplatsen beskrivna rutinen.

Bråvalla Kamratförening övervakar funktionen på angivna länkar, vilket innebär att endast länkar i drift anges i dokument och länksamlingar.

Bråvalla Kamratförening påtar sig inget ansvar för innehållet på webbplatser som länkar till www.bravalla.se. Bråvalla Kamratförening lämnar heller inga vare sig generella eller specifika tillstånd eller godkännande för andra producenter av informationstjänster på Internet att publicera länkar till www.bravalla.se. Registrering av aktivitet
All aktivitet på Bråvalla Kamratförenings webbplats registreras. Detta görs dels för att motverka och identifiera skadegörelse samt otillåtna försök att ändra informationsinnehållet på sidorna, dels för att skapa underlag för statistik, som används i arbetet med att utveckla innehåll och funktion på www.bravalla.se.

Avsikten är inte att identifiera besökare som hämtar information i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Ingen registrering av enskilda besökare förekommer. Endast besökarens Internetoperatör identifieras vid registreringen.

Besökare som inte accepterar cookiefiler kan använda Bråvalla Kamratförenings webbplats i full utsträckning. På www.bravalla.se kan cookiefiler användas framförallt vid undersökningar i syfte att få synpunkter från besökare samt i samband med andra interaktiva processer.Säkerhet
Det är förbjudet för icke auktoriserade användare att försöka bereda sig tillträde till www.bravalla.se för att ändra innehåll (text, bilder, ljud, grafisk form, logotyper, symboler).

Alla försök till intrång eller ändring av informationsinnehållet utreds och rapporteras i enlighet med gällande lagar och Bråvalla Kamratförenings interna bestämmelser. Den som gör sig skyldig till lagbrott polisanmäls. Kontakt med www.bravalla.se
Frågor om innehåll eller funktion på Bråvalla Kamratförenings webbplats välkomnas. Synpunkter på innehåll och budskap på webbplatsen från förband, förbund, föreningar, skolor, staber och andra centra eller privatpersoner lämnas direkt till föreningskansliet eller via vårt formulär. Telefonnummer, postadress och e-postadress finns på webbplatsen.

Allmänna frågor om budskap, inriktning och information på Bråvalla Kamratförenings webbplats ställs till föreningskansliet eller webbmaster vid Kamratföreningen. De besvarar också allmänna frågor om uppdatering, nyheter, länkar från www.bravalla.se samt policy och upphovsrätt.

Synpunkter på teknik och funktion på webbplatsen från förband, förbund, föreningar, skolor, staber och andra centra eller privatpersoner lämnas direkt till föreningskansliet eller webbmaster vid Kamratföreningen. Telefonnummer, postadress och e-postadress finns på webbplatsen.

Allmänna frågor som rör teknik och funktion på Bråvalla Kamratförenings webbplats ställs till föreningskansliet (via mail), eller vårt formulär eller direkt till webbmaster vid Kamratföreningen. Webbmaster i Kamratföreningen besvarar också frågor om navigeringsprinciper, länkars funktion, webbläsare och operativsystem.

Bråvalla Kamratförening