Malmens Flygvapenförening

Föregångare till Malmens Flygvapenförening var Linköpings Luftbevakningsförbund, den bildades den 27 oktober 1946. Organiserades med tillhörighet inom försvarsområde, (Fo 41).

Inkomst vid uppstarten var 185 kr, vilket utgjordes av medlemsavgifter. Från Fo erhöll men ett startbidrag på 150 kr.
Styrelsen bestod av, ordförande framlidne advokaten, S E Tesch, sekreterare lantbruksdirektör, Eric Månsson. Övriga i den första styrelsen var bl a, plåtslagare O Berg, Köpman F Axén, O Kull, G Elmqvist.

Medlemsavgiften var 3 kr, förmodligen fram till 1967, den höjdes då till 5 kr. Ett tjugotal personer var medlemmar vid uppbyggandet.

År 1949 ökade medlemsantalet till 33 personer, årsavgiften till Fo var 8:-kr. Ett arvode betalades till Tesch på 18:-kr.
Åren 1952-1956, varierade medlemsantalet mellan 17 till 37 personer som mest.
Sveriges Luftbevakningsförbund, (SLBF) bildades år 1955 för manliga luftbevakare, föregångare till senare Flygvapenföreningarnas Riksförbund, (FVRF). Central medlemsavgift till SLBF med 8.50:-kr. Medlemsantalet var nu uppe i 49 personer.

År 1962 bildas ett nytt riksförbund för frivilliga i Flygvapnet, FVRF. I samband med detta ombildas då Linköpings Luftbevakningsförbund till Linköpings flygvapenförening.
Föreningens verksamhet har under åren 1958 - 1966 varit på "sparlåga" ingen verksamhet har förekommit.
På initiativ av dåvarande chefen för F 3, Överste Gösta Norrbohm, reorganiserades den avtynade Linköpings flygvapenförening till att namnändras till Malmens Flygvapenförening, året var 1967 den 23 oktober. Vid överföringen från Linköpings flygvapenförening fanns 22 medlemmar registrerade. Innestående medel var 1 036.39kr, medlemsavgiften var fortfarande endast 5:-kr.

Vid reorganisationen var följande personer närvarande: F 3 representanter Kapten Sune Brödje, Rustmästare Kenneth Haraldsson. Övriga. S-O Carlsson, Bertil Klerestig, Olof Lindfors, Eric Lindström, Nils Christiansson, Holger Karlsson, Kjell Bergström.

En interimsstyrelse bildades vid detta tillfälle i denna ingick, som ordförande Eric Lindström, V.Ordf S-O Carlsson, sekreterare Nils Christiansson.

Vid påföljande årsstämma valdes den föreslagna tidigare interimsstyrelsen till ordinarie styrelse, året var då 1968. Vid årsstämma 1971/-72 valdes Inge Anderfjord till ny ordförande efter avgående Eric Lindström. Medlemsantalet har under åren ökat och är nu uppe i 120 personer, avgiften har nu höjts till 10 kr, kassabehållningen är på 1 224 kr.
Året 1973/-74 valdes återigen en ny ordförande i Malmens Flygvapenförening och det blev S-O Carlsson som efterträder Inge Anderfjord.

I juni månad, 1974, den 30, läggs F 3 ned som flottilj och F 13 Malmen uppstår. Frivilligpersonal överföres till F 13 i Norrköping, frivilligavdelningen placeras på F 13.

Malmens Flygvapenförenings verksamhet framskrider under åren 1975 - 1989 i positiv framåtanda, medlemsantalet är på starkt uppåtgående trend, samma gäller utbildning, både den lokala och centrala.
För att underlätta verksamheten i föreningarna har förslag lagts att sammanslå flygvapenföreningar, detta med att flygvapnets omstrukturering har börjat med flottilj nedläggningar. Den 16 oktober, 1990 sker sammanslagning mellan Malmens

Flygvapenförening och Tjust Flygvapenförening, med dess verksamhet i Västerviksområdet.
Det nya namnet efter sammanslagningen blir, Malmen-Tjust Flygvapenförbund. Tjusts Flygvapenförening upphör därmed.
Antalet medlemmar efter sammanslagningen är 480 personer, ca 150 av dessa är medlemmar från Tjusts Fvf. Medlemsavgiften är nu 50:-kr, oavsett personalkategori. Ordförande i nya förbundet är S-O Carlsson.

Tyvärr blev det ingen jubileumsflygdag på F 13 som skulle ha firat 50 år, nedläggningsbeslut, den 1 juli upphör F 13 som myndighet. F 13 Malmen ändras till F 16 Malmen.

En frivilligdetalj inrättas på Malmen, den ska svara för frivilligpersonal söder Mälaren.

Utredning pågår av bildandet av större föreningar/förbund inom FVRF, detta med anledning av de förändringar som sker inom Flygvapnet. De nya förbundens gränser ska vara anpassade till Strilområdesgränser. År 2000 bör detta vara genomfört, regionala förbundskanslier kan tänkas införas.

Aktuella föreningar för sammanslagning i denna region har varit, Malmen-Tjusts-, Norrköpings-Gripsholms- Örebros- och Gotlands-föreningar. Inledande förhandlingar har på börjats.

I januari 1996, första planeringsmötet för att bilda nytt förbund. Det nya förbundet har som målsättning att starta sin verksamhet 1997-01-01, med förbundskansli i Linköping/Malmen.
Interimsstyrelse bildas. Ingående föreningar är, Malmen-Tjusts-Norrköpings- och Gripsholms-flygvapenföreningar. Förhandling pågår även med Gotlands Flygvapenförbund om ingående i det nya förbundet.
Efter sammanslagningen utgår föreningsnamnen och ersätts med avdelningar. Det nya gemensamma namnet blir Bråvalla Flygvapenförbund, detta härleder till tidigare Bråvalla flygflottiljs, F 13:s verksamhetsområde.

Den 23 november 1996, firade Malmens Flygvapenförening sin 50 åriga historia, på Malmen mässen med stort deltagande av både medlemmar och myndighetspersoner.

Styrelsesammansättning under åren 1946-1996.

Ordförande:
1946 - 1957 S E Tesch
1967 - 1971 Eric Lindström
1971 - 1973 Inge Anderfjord
1973 - 1996 S-O Carlsson

Sekreterare:
1946 - 1957 Eric Månsson
1967 - 1970 Nils Christiansson
1970 - 1972 Lennart Forsberg
1972 - 1990 Bengt-Olof Franzén
1990 - 1992 Kenneth Haraldsson
1992 - 1996 Fredrik Lindgren

Kassör:
1946 - 1957 F Axén
1967 - 1970 Kjell Bergström
1971 - 1996 Holger Karlsson

S-O Carlsson